CTF(鶸)密码学

一、摩斯密码

1、特点 题面只有三个值 2、解题思路 转换成ascii,出现flag标识符即结束,否则根据转后的数据进行下一步处理

二、栅栏密码

1、特点 密文字符串出间隔性的出现flag的标识符 2、解题思路 分栏破译

def inputData():
  string = input("请输入栅栏加密的文字:")
  code = input("请输入分栏:(0代表从2到6逐个分栏):")
  code = int(code)
  return string,code

def code2(string):
  string_temp = []
  string_temp.append(string[0::2])
  string_temp.append(string[1::2])
  print("分成2栏的结果是:%s" % (''.join(string_temp)))

def code3(string):
  string_temp = []
  string_temp.append(string[0::3])
  string_temp.append(string[1::3])
  string_temp.append(string[2::3])
  print("分成3栏的结果是:%s" % (''.join(string_temp)))

def code4(string):
  string_temp = []
  string_temp.append(string[0::4])
  string_temp.append(string[1::4])
  string_temp.append(string[2::4])
  string_temp.append(string[3::4])
  print("分成4栏的结果是:%s" % (''.join(string_temp)))

def code5(string):
  string_temp = []
  string_temp.append(string[0::5])
  string_temp.append(string[1::5])
  string_temp.append(string[2::5])
  string_temp.append(string[3::5])
  string_temp.append(string[4::5])
  print("分成5栏的结果是:%s" % (''.join(string_temp)))

def code6(string):
  string_temp = []
  string_temp.append(string[0::6])
  string_temp.append(string[1::6])
  string_temp.append(string[2::6])
  string_temp.append(string[3::6])
  string_temp.append(string[4::6])
  string_temp.append(string[5::6])
  print("分成6栏的结果是:%s" % (''.join(string_temp)))

def main():
  string, code = inputData()
  if (code == 0):
    code2(string)
    code3(string)
    code4(string)
    code5(string)
    code6(string)
  elif (code == 2):
    code2(string)
  elif (code == 3):
    code3(string)
  elif (code == 4):
    code4(string)
  elif (code == 5):
    code4(string)
  elif (code == 6):
    code4(string)
  else:
    print("error")

if __name__ == "__main__":
  main()

三、Rot13

1、特点 凯撒加密的第十二种方式,但是可以字符和数字混合在其中 2、解题思路 字符先利用凯撒加密方法转一次,数字不动,如果此时出现了flag即结束,否则根据转后的数据进行下一步处理

import re

def ree():
  isnum = re.compile(r'\d')
  isalpha_am = re.compile(r'[a-m]')
  isalpha_nz = re.compile(r'[n-z]')
  return isnum,isalpha_am,isalpha_nz

def get_data():
  string = input("请输入经过ROT13加密的字符串:")
  string = string.lower()
  return string

def ROT13(string):
  string_temp = []
  isnum,isalpha_am,isalpha_nz = ree()
  for i in string:
    if(isnum.match(i)):
      string_temp.append()
    elif(isalpha_am.match(i)):
      i = chr(ord(i)+13)
      string_temp.append(i)
    elif(isalpha_nz.match(i)):
      i = chr(ord(i)-13)
      string_temp.append(i)
    elif(i == " "):
      string_temp.append(" ")
    else:
      print("error")
  print("经过ROT3解密后的字符串为:%s"%(''.join(string_temp)))

def main():
  string = get_data()
  ROT13(string)


if __name__ == "__main__":
  main()

四、凯撒密码

1、特点 一串不通顺的英文字符,不包含数字 2、解题思路 根据偏移量1-25,逐个破译

def getData():
  alp = [chr(i) for i in range(97,97+26)]
  string = input("请输入凯撒加密内容:")
  return string

def kaisa(string):
  if(string.isalpha()):
    string = string.lower()
    for i in range(1,27):
      print(str(i),end=" ")
      for j in string:
        if((ord(j)+i)>=97+26):
          j = chr(ord(j)+i-26)
        else:
          j = chr(ord(j)+i)
        print(j,end="")
      print()

def main():
  string = getData()
  kaisa(string)

if __name__ == "__main__":
  main()

五、猪圈密码

1、特点 有特定符号构成,查看其定义容易得知 2、解题思路 根据其定义的编码表,逐个转成ascii码,进行下一步破译

def display():
  print('''
   A | B | C      J.| K.|.L 
  ---|---|---     ---|---|---
   D | E | F      M.| N.|.O
  ---|---|---     ---|---|---
   G | H | I      P.| Q.|.R

   \ S /    \ W / 
   \ /     \./
  T | | U   X.| |.Y
   / \     /.\ 
   / V \    / Z \ 
   ''')

def main():
  display()

if __name__ == "__main__":
  main()

六、当铺密码

1、特点 中文密码,密文由中文构成,“由中人工大王夫井羊田”分别对应出头数为“1,2,3,4,5,6,7,8,9,0” 2、解题思路 根据定义转成数字后,可以两两一起组成ascii码值,根据ascii码转成对应的字符,进行下一步的破译

def display2():
  print('''
  由 1
  中 2
  人 3
  工 4
  大 5
  王 6
  夫 7
  井 8
  羊 9
  田 0
  ''')

def main():
  display2()

if __name__ == "__main__":
  main()

七、培根密码

1、特点 给出的密文中,只包含两种不同的字符,常见的是a和b,和二进制异曲同工。 2、解题思路 五个五个分成一组,根据培根密码表转成ascii码,进行下一步破译

def getDate():
  string = input("请输入经过培根加密的字符串:")
  return string

def manage1(string):
  string = string.strip()
  temp_one = string[0]
  for i in string:
    if(i != temp_one):
      temp_two = i
      break
    else:
      continue
  manger2(string,temp_one,temp_two)

def manger2(string,a,b):
  str_temp1 = []
  str_temp2 = []
  str1 = []
  str2 = []
  for i in string:
    if(i == a):
      str_temp1.append("a")
      str_temp2.append("b")
    else:
      str_temp1.append("b")
      str_temp2.append("a")
  #str_temp1 = ''.join(str_temp1)
  #str_temp2 = ''.join(str_temp2)
  while(str_temp1):
    a,b,c,d,e = str_temp1[0:5]
    str1.append(manage3(a,b,c,d,e))
    str_temp1 = str_temp1[5:]
  while(str_temp2):
    a,b,c,d,e = str_temp2[0:5]
    str2.append(manage3(a,b,c,d,e))
    str_temp2 = str_temp2[5:]
  print(''.join(str1))
  print(''.join(str2))


def manage3(a,b,c,d,e):
  if(a == 'a'):
    if(b == 'a'):
      if(c == 'a'):
        if(d == 'a'):
          if(e == 'a'):
            return "a"
          else:
            return "b"
        else:
          if(e == 'a'):
            return "c"
          else:
            return "d"
      else:
        if(d == 'a'):
          if(e == 'a'):
            return "e"
          else:
            return "f"
        else:
          if(e == 'a'):
            return "g"
          else:
            return "h"
    else:
      if(c == 'a'):
        if(d == 'a'):
          if(e == 'a'):
            return "i"
          else:
            return "j"
        else:
          if(e == 'a'):
            return "k"
          else:
            return "l"
      else:
        if(d == 'a'):
          if(e == 'a'):
            return "m"
          else:
            return "n"
        else:
          if(e == 'a'):
            return "o"
          else:
            return "p"
  elif(a == 'b'):
    if(b == 'a'):
      if(c == 'a'):
        if(d == 'a'):
          if(e == 'a'):
            return "q"
          else:
            return "r"
        else:
          if(e == 'a'):
            return "s"
          else:
            return "t"
      else:
        if(d == 'a'):
          if(e == 'a'):
            return "u"
          else:
            return "v"
        else:
          if(e == 'a'):
            return "w"
          else:
            return "x"
    else:
      if(c == 'a'):
        if(d == 'a'):
          if(e == 'a'):
            return "y"
          else:
            return "z"

def main():
  string = getDate()
  string = manage1(string)

if __name__ == "__main__":
  main()

八、希尔密码

1、特点 题目会给出一串明文及秘钥求密文。 2、解题思路 转换成矩阵求解。 将明文转成n1的矩阵,密文转成nn的矩阵,两矩阵相乘,得到一个新的n*1矩阵,这个矩阵的每个参数mod26运算,最后得到三个数字,对应ascii表得出密文。

九、维吉尼亚密码

1、特点 一串分段长秘钥,一串分段明文或密文。 2、解题思路 映射转换。 从多段秘钥中选取一段。 两行,第一行放明文,第二行放秘钥(通常秘钥会短于明文,则秘钥顺序平铺对应明文)。 第一行作为列数据,第二行作为行数据,根据维吉尼亚密码表进行映射查找,最后转成ascii码。


发表评论

评论列表,共 0 条评论

  暂无评论